System oddymiania

Firma Fairo posiada niezbędne doświadczenie w zakresie projektowania, wykonawstwa i serwisu urządzeń ppoż. na terenie Warszawy i okolic.

Potrzebujesz przeglądu, projektu lub Twój budynek wymaga wyposażenia w system oddymiania? Zgłoś się do nas!

Na zlecenie wykonamy:

 • przegląd systemu oddymiania
 • projekt systemu oddymiania;
 • wykonawstwo systemu oddymiania.

Dowiedz się więcej

Kluczowym aspektem ochrony przeciwpożarowej jest zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji ludzi z budynku. Oddymianie klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych zapewnia bezpieczeństwo ludzi w budynku. Dymy i gazy powstające w wyniku pożaru potrafią skutecznie  uniemożliwić sprawną ewakuacji ludzi z budynków z powodu zatruć wysoce toksycznymi gazami spalinowymi. Trujące gazy odcinają ciągi ewakuacyjne i ratunkowe. Dlatego też, stosowanie odpowiednio zaprojektowanego systemu wentylacji pożarowej jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania każdego budynku. Wszystko to, spowodowało, że systemy oddymiania klatek schodowych, stały się bardzo ważnym aspektem przepisów prawnych. Wentylacja pożarowa (czasami
pełniąca również funkcję wentylacji bytowej) reguluje przepływ powietrza i dymów w taki sposób, aby jak najszybciej wyciągnąć trujące gazy na zewnątrz.

Podstawą prawną odnośnie wyposażenia budynku w system oddymiania lub urządzenia zapobiegające zadymieniu jest Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Obowiązek stosowania powyższych systemów dotyczy:

 • budynków niskich (N), zawierającym strefę pożarową ZL II,
 • budynków średniowysokich (SW), zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
 • budynków niskich (N) i średniowysokich (SW), zawierających strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagrożone wybuchem, należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu
 • klatek schodowych i przedsionków przeciwpożarowych, stanowiących drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla strefy pożarowej ZL II oraz w budynku wysokościowym (WW) dla stref pożarowych innych niż ZL IV, powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu.
 • klatek schodowych i przedsionków przeciwpożarowych, stanowiących drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla strefy pożarowej ZL I, ZL III, ZL V lub PM oraz w budynku wysokościowym (WW) dla strefy pożarowej ZL IV, powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu
 • budynków wysokich (W) i wysokościowych (WW), w strefach pożarowych innych niż ZL IV, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych.
 • krytych cięgach pieszych (pasażu), do których przylegają lokale handlowe i usługowe, oraz w przykrytym dziedzińcu wewnętrznym, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.
 • podziemnej kondygnacji budynku, w której znajduje się pomieszczenie przeznaczone dla
  ponad 100 osób
  , oraz budowli podziemnej z takim pomieszczeniem, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zapewniające usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z dróg ewakuacyjnych

System oddymiania, zostaje wyzwolony za pomocą czujki dymowej (czujki są montowane w
przestrzeni klatki schodowej), przycisku uruchomienia oddymiania lub zewnętrznych urządzeń (np.
centrala systemu SSP). Całością systemu steruje centrala, która po otrzymaniu sygnału alarmowego,
otwiera za pomocą siłowników otwory oddymiające zlokalizowane w fasadach lub na dachu budynku.

Przez nie wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze. W celu poprawy
naturalnego ciągu w dolnych częściach budynku otwierane są dodatkowe elementy, doprowadzające
świeże powietrze (np. drzwi wyjściowe z klatki lub okna na niższych kondygnacjach).

Urządzenia przeciwpożarowe muszą być poddawane przeglądom i konserwacji w terminach
wskazanych w instrukcji obsługi producenta lub dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia, nie
rzadziej jednak niż raz do roku. Obowiązek ten wynika z zapisów rozporządzenia ministra spraw
wewnętrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Przegląd systemu oddymiania  polega na
sprawdzeniu wszystkich elementów i podzespołów systemu, przeprowadzeniu niezbędnych testów,
poprawności reakcji systemu na sygnały wysyłane z centrali, przycisków oddymiania i innych
komponentów. Urządzenia są także sprawdzane pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Utrzymanie
całego systemu w gotowości i pełnej sprawności jest możliwe tylko dzięki systematycznym
przeglądom i wykonywanym naprawom.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę i doświadczenie niezbędne do realizowania usług na wysokim poziomie. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie z troską o spełnienie wszystkich jego potrzeb. Nasze działania są zgodne z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. Na bieżąco aktualizujemy swoją wiedzę, aby móc zapewniać naszym klientom bezpieczeństwo i komfort podczas przebywania w obiektach wymagających zastosowania odpowiednich działań chroniących przed niebezpieczeństwami. Zapraszamy do kontaktu.