Instrukcja bezpieczeństwa
pożarowego

Zajmujemy się opracowywaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i ustalaniem norm ochrony przeciwpożarowej na życzenie klienta. Działamy na terenie Warszawy i okolic. Do każdego zlecenia podchodzimy w pełni profesjonalnie i indywidualnie. Wyznaczamy zasady, których należy przestrzegać w przypadku pożaru oraz innego zagrożenia wymagającego zachowania szczególnej ostrożności lub ewakuacji. Wykwalifikowani pracownicy są w stanie zaproponować idealne rozwiązanie dla każdego obiektu. Doświadczenie i szeroka wiedza techniczna pomaga nam realizować zlecenia na wysokim poziomie. Tworzymy strategie zgodne z przepisami prawa. Czym jest i co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego? Czy ten dokument powinien znajdować się w Twoim obiekcie? Jeśli masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszystkie pytania i wycenimy opracowanie tego dokumentu dla Twojego budynku. Firma Fairo posiada niezbędne doświadczenie w realizacji takich opracowań. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Warszawa

Dowiedz się więcej

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest zbiorem zasad, według których powinny zachowywać się wszystkie osoby przebywające w budynku w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub konieczności ewakuacji. Niniejszy zbiór norm odnosi się do kwestii organizacyjnych, technicznych i porządkowych. Zastosowanie rekomendowanych reguł znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa w obiekcie. Dokument zawiera złożoną strategię działania w przypadku wystąpienia pożaru lub innej sytuacji kryzysowej. Wszyscy pracownicy i osoby regularnie przebywające w konkretnym obiekcie są zobowiązane do znajomości i przestrzegania opracowanych zaleceń. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być zawsze dopasowana do specyfiki budynku oraz jego użytkowników.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być utworzona dla obiektów budowlanych lub ich części (stanowiących strefy pożarowe), w przypadku gdy pełnią one funkcje użyteczności publicznej, tj. bank lub szkoła. Zaleca się, aby niniejszy dokument z zaleceniami posiadały również budynki zamieszkania zbiorowego, tj. schronisko lub hotel. Omawiany zbiór zasad jest też wymagany w przypadku obiektów prowadzących działalność magazynową, inwentarską oraz produkcyjną. W przypadku, gdy stwierdzono występowanie strefy zagrożonej wybuchem, kubatura brutto przekracza 1000m3 (z wyłączeniem budynków inwentarskich), kubatura brutto przekracza 1500m3 dla budynków inwentarskich lub powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000m2 dla obiektów, takich jak składowiska odpadów lub stacje uzdatniania wody.

Przede wszystkim zawiera niezbędne plany obiektu, które uwzględniają warunki ewakuacji, podział na strefy pożarowe oraz wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe. Dzięki temu znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa osób przebywających w budynku w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Opracowana strategia, którą musi poznać każdy, kto regularnie przebywa w obiekcie, podnosi komfort pracy. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego pozwala także w znacznym stopniu ochronić budynek przed zniszczeniem w przypadku pożaru lub innej sytuacji kryzysowej. Odpowiednie reagowanie jest kluczowe dla ograniczenia ewentualnych strat. Tego typu plany są wykorzystywane przede wszystkim przez Państwową Straż Pożarną w trakcie prowadzenia i planowania działań ratowniczo-gaśniczych. Powinny być przechowywane w miejscu umożliwiającym ich natychmiastowe wykorzystanie w kryzysowej sytuacji. Ponadto, zawarte w Instrukcji warunki ochrony przeciwpożarowej i prowadzenia prac remontowych ułatwiają właścicielowi nadzór nad najemcami obiektu.

Zgodnie z §6 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać następujące elementy: warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

 – określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym; 

– sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; 

– sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane; 

– warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania; 

– sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji; 

– zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami; 

– plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego.

Dokument zawierający tak ważne informacje z punktu widzenia bezpieczeństwa powinien być aktualizowany co najmniej raz na dwa lata. W przypadku, gdy nastąpiła zmiana sposobu użytkowania obiektu, należy zadbać o sporządzenie optymalnych procedur. Takie działania należy podjąć również wtedy, gdy uległ przekształceniu proces technologiczny wpływający na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Galeria zdjęć