PWP – Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Firma Fairo posiada niezbędne doświadczenie w zakresie projektowania, wykonawstwa i serwisu urządzeń ppoż. na terenie Warszawy i okolic.

Potrzebujesz przeglądu, projektu lub Twój budynek wymaga wyposażenia w przeciwpożarowy wyłącznik prądu? Zgłoś się do nas!

Na zlecenie wykonamy:

  • przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu;
  • projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu;
  • wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Dowiedz się więcej

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu stanowi bardzo ważny element bezpieczeństwa pożarowego
obiektu. Wyłącznik prądowy jest zaliczany do urządzeń przeciwpożarowych, które z definicji mają
zapobiegać powstawaniu pożaru, wykrywać i zwalczać go bądź ograniczać jego skutki. Jego głównym
celem jest odcięcie dopływu prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem tych, które zasilają
instalację i sprzęt, którego prawidłowe działanie podczas ewentualnego pożaru jest niezbędne.
Przeciwpożarowe wyłączniki prądu spełniają istotną rolę w trakcie prowadzenia akcji gaśniczej w
budynku objętym pożarem. W trakcie zagrożenia, przed podjęciem właściwych działań gaśniczych,
jednostki Państwowej Straży Pożarnej wykorzystają przeciwpożarowy wyłącznik prądu do odcięcia

zasilania urządzeń. Ma to na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa ratowników poprzez
ograniczenie możliwości porażenia prądem w trakcie gaszenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w obiektach o kubaturze
powyżej 1000 m3 bądź w budynkach, w których znajdują się strefy zagrożone wybuchem, konieczne
jest zainstalowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
powinien być zlokalizowany w pobliżu głównego wejścia do budynku bądź złącza. Urządzenie
powinno zostać również odpowiednio oznakowane.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zaliczane
jest do urządzeń przeciwpożarowych, w związku z tym przegląd techniczny przeciwpożarowego
wyłącznika prądu powinien być wykonywany co najmniej raz w roku.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę i doświadczenie niezbędne do realizowania usług na wysokim
poziomie. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie z troską o spełnienie wszystkich jego
potrzeb. Nasze działania są zgodne z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. Na bieżąco
aktualizujemy swoją wiedzę, aby móc zapewniać naszym klientom bezpieczeństwo i komfort podczas
przebywania w obiektach wymagających zastosowania odpowiednich działań chroniących przed
niebezpieczeństwami. Zapraszamy do kontaktu.