Oświetlenie awaryjne

Firma Fairo posiada niezbędne doświadczenie w zakresie projektowania, wykonawstwa i serwisu urządzeń ppoż. na terenie Warszawy i okolic.

Potrzebujesz przeglądu, projektu lub Twój budynek wymaga wyposażenia w instalację oświetlenia awaryjnego? Zgłoś się do nas!

Na zlecenie wykonamy:

 • przegląd systemu oświetlenia awaryjnego i kierunkowego (pomiary natężenia oświetlenia
  awaryjnego);
 • projekt instalacji oświetlenia awaryjnego i kierunkowego;
 • wykonawstwo instalacji oświetlenia awaryjnego.

Dowiedz się więcej

Głównym założeniem systemu oświetlenia awaryjnego jest jego działanie w przypadku zaniku
zasilania oświetlenia podstawowego. W tym celu oprawy oświetlenia awaryjnego muszą być zasilane
ze źródła niezależnego od zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Zgodnie z normą PN-EN
1838:2013-11 awaryjne oświetlenie ewakuacyjne dzieli się na:

 • oświetlenie dróg ewakuacyjnych;
 • oświetlenie strefy otwartej;
 • oświetlenie strefy wysokiego ryzyka.

Celem stosowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z
miejsca pobytu w przypadku zaniku zasilania podstawowego. Oświetlenie zapasowe umożliwia
natomiast w sytuacji zaniku zasilania podstawowego kontynuację wykonywanych czynności w sposób
niezmieniony. W ramach naszych usług zapewniamy kompleksową realizację awaryjnego oświetlenia
ewakuacyjnego, a także wykonujemy okresowe, roczne przeglądy techniczne oraz naprawy
serwisowe na terenie Warszawy i okolic.

Zgodnie z § 181 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować w pomieszczeniach:

 • będących widowniami w kinach, teatrach, filharmoniach i innych podobnych obiektach,
 • audytoriach, czytelniach, obiektach rozrywkowych i sportowych, gdzie przewiduje się
  przebywanie więcej niż 200 osób,
 • sal wystawowych w muzeach,
 • garaży, które oświetlone są wyłącznie światłem sztucznym i posiadają powierzchnię netto
  większą niż 1000 m2,
 • budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych i
  magazynowych o powierzchniach netto ponad 2000 m2.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy uruchamiać nie tylko w przypadku całkowitego
uszkodzenia zasilania oświetlenia podstawowego, ale również w przypadku lokalnego uszkodzenia
takiego jak uszkodzenie obwodu końcowego. Na etapie projektowania instalacji oświetlenia
awaryjnego należy uwzględnić wszystkie przypadki, aby mieć pewność, że oświetlenie awaryjne
będzie działać w razie uszkodzenia zasilania podstawowego w danej strefie.
Instalacja oświetlenia awaryjnego zawiera wszelkie urządzenia i komponenty w danym obiekcie,
które są ze sobą powiązane po to, by realizować zadania stawiane przed oświetleniem awaryjnym. W
szczególności dotyczy to czasu działania, zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia,
wykorzystania oświetlenia podstawowego lub nocnego, raportowania zdarzeń oraz bezpieczeństwa
obsługi i działań ekip ratowniczych również w przypadku pożaru.

Elementami instalacji oświetlenia awaryjnego są następujące urządzenia i komponenty:

 • systemy oświetlenia awaryjnego z centralnym lub indywidualnym źródłem zasilania
  (bateriami);
 • oprawy oświetlenia awaryjnego przeznaczone do centralnego lub indywidualnego źródła
  zasilania (bateriami) wraz z wyposażeniem ( układy zapłonowe, moduły przełączające i
  adresowe w przypadku systemów z centralnym źródłem zasilania lub inwertery, moduły
  adresowe i baterie w przypadku systemów z indywidualnym źródłem zasilania);
 • przewody i kable służące do połączenia systemu oświetlenia awaryjnego z oprawami;
 • korytka, przepusty, zawiesia i mechaniczne systemy mocowań przewodów używanych do
  połączeń w instalacjach oświetlenia awaryjnego;
 • urządzenia zaprojektowane dodatkowo do systemów oświetlenia awaryjnego np. zdalne
  sterowanie, moduły służące do podłączenia do komputera centralnego, układy nadzoru
  obwodów zasilających oprawy, układy umożliwiające współpracę z urządzeniami
  przeciwpożarowymi i inne wykorzystywane w instalacjach oświetlenia awaryjnego;

Przeglądy systemów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i ich zakres powinny być wykonywane
na podstawie normy PN-EN 50172:2005 oraz dokumentacji techniczno-rozruchowej systemu. W
sytuacji kiedy wykorzystywane jest automatyczne urządzenie testujące informacje na temat stanu
systemu powinny być rejestrowane raz na miesiąc. W innych przypadkach kontrola systemu powinna
odbywać się codziennie w zakresie oceny wskaźnika na każdej z opraw zasilanych centralnie. Kontrola
comiesięczna powinna polegać na włączeniu każdej oprawy w trybie pracy awaryjnej, poprzez
zasymulowanie awarii oświetlenia podstawowego. W tym czasie należy ocenić prawidłowość
działania wszystkich opraw. Przegląd wykonywany co najmniej raz w roku musi obejmować czynności
przewidziane dla testu miesięcznego oraz dodatkowo należy sprawdzić, czy oświetlenie działa
prawidłowo przez minimalny wymagany czas 1 godziny. Wyniki kontroli i przeglądów systemu
powinny być odnotowywane w rejestrze przechowywanym w obiekcie. Rejestr systemu powinien
zawierać: informacje dotyczące daty przekazania systemu do użytkowania, certyfikaty i świadectwa
dopuszczające, datę i krótki opis kontroli i testów systemu, datę i opis stwierdzonych usterek i awarii
wraz z podjętymi w związku z tym działaniami, datę i opis wprowadzonych zmian do systemu,
parametry i tryb pracy urządzeń służących do automatycznego testowania systemu. Wynikiem
przeglądu rocznego powinno być także sporządzenie protokołu z przeglądu systemu awaryjnego
oświetlenia ewakuacyjnego, jako urządzenia przeciwpożarowego.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę i doświadczenie niezbędne do realizowania usług na wysokim
poziomie. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie z troską o spełnienie wszystkich jego
potrzeb. Nasze działania są zgodne z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. Na bieżąco
aktualizujemy swoją wiedzę, aby móc zapewniać naszym klientom bezpieczeństwo i komfort podczas
przebywania w obiektach wymagających zastosowania odpowiednich działań chroniących przed
niebezpieczeństwami. Zapraszamy do kontaktu.