Ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpożarowej

Czy Twój budynek wymaga opracowania ekspertyzy? Planujesz zmianę sposobu użytkowania obiektu?

Odpowiemy na wszelkie wątpliwości, a także doradzimy czy dla Twojego obiektu, tego typu dokument jest niezbędny. Firma Fairo, posiada niezbędne doświadczenie w zakresie opracowywania ekspertyz technicznych stanu ochrony przeciwpożarowej, a także przy reprezentowaniu zleceniodawcy przed organami Państwowej Straży Pożarnej w trakcie jej uzgadniania z Komendantem PSP

ekspertyza ppoż Rzeszów, Warszawa

Pytania oraz odpowiedzi

Przede wszystkim, głównym kryterium jest występowanie w budynku warunków zagrożenia życia, które najczęściej ze względów architektonicznych budynku są niemożliwe do usunięcia.
Warunki, o których mowa są ściśle związane z parametrami dróg ewakuacyjnych w budynku i są zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

⦁ szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
⦁ długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
⦁ występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:
– okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego,
– okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;
⦁ nie wydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;
⦁ przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określony;
⦁ brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż ekspertyza jest konieczna w przypadku, gdy ze względów konstrukcyjnych lub finansowych nie jesteśmy w stanie przebudować obiektu w taki sposób, aby dostosować go do obowiązujących przepisów. Dzięki opracowaniu ekspertyzy możemy spełnić wymagania przepisów w inny sposób niż określony w przepisach przeciwpożarowych.

Przede wszystkim, kluczowym aspektem przemawiającym za opracowaniem ekspertyzy jest możliwość opracowania takich warunków zamiennych, które poprawią stan ochrony przeciwpożarowej w obiekcie bez konieczności całkowitej przebudowy obiektu. Świetnym przykładem tego typu działań jest brak spełnienia wymogów w zakresie wymiarów klatek schodowych służących do ewakuacji ludzi z budynku. W większości przypadków, przebudowa klatki schodowej w użytkowanym obiekcie wiązałoby się jego wyłączeniem z użytkowania, a także ogromnymi nakładami finansowymi lub po prostu brakiem możliwości wykonania tego typu działań.

Ekspertyzę ppoż. można opracowywać w trzech różnych trybach w zależności od problematyki występującej w danym obiekcie:
⦁ 2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445   w przypadku występowania warunków zagrożenia życia i zdrowia ludzi w budynku.
⦁ 1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719)  w przypadku niezastosowania hydrantów, zaworów hydrantowych oraz zasilania tych instalacji w budynku.
⦁ 8 ust. 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r.. Nr 124, poz. 1030)  w przypadku braku lub niezapewnienia dojazdu pożarowego do budynku dla jednostek Straży Pożarnej.

Ekspertyza PPOŻ Warszawa – Fairo – masz wątpliwości lub pytania? Skontaktuj się z nami!