Legalizacja gaśnic Warszawa

Poza tym, że gaśnice mają okres ważności wyznaczony przez producenta, dla każdego produktu wyznaczony jest również okres legalizacji. Są to nietożsame pojęcia, których w żadnym razie nie należy ze sobą mylić. Gwarancja to zapewnienie, że w danym okresie gaśnica będzie sprawna technicznie i zazwyczaj wynosi ona od 3 do 5 lat. Natomiast okres legalizacji to termin skutecznego działania środka gaśniczego znajdującego się w gaśnicy wraz z ogólną sprawnością jej części konstrukcyjnych. Obowiązek corocznej legalizacji gaśnic jest zawarty w rozporządzeniu MSWiA z dnia 07.06.2010 r. Wskazuje się w nim również, że do przeprowadzenia czynności w tym zakresie są upoważnione firmy posiadające uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Firma Fairo z Warszawy dysponuje zespołem specjalistów, którzy profesjonalnie zajmują się legalizacją gaśnic. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Legalizacja gaśnic Warszawa

Dowiedz się więcej

Proces legalizacji gaśnicy polega na sprawdzeniu, potwierdzeniu oraz poświadczeniu odpowiednim dokumentem (dowodem legalizacji), że sprzęt nadaje się do użytku oraz spełnia wszelkie wymagania. Jeśli gaśnica jest nieużywana, wystarczy oddać ją do punktu legalizacji raz w roku.

Natomiast jeśli:

 • została zerwana plomba,
 • gaśnica upadła na podłogę, ∙ gdy doszło do niekontrolowanego wycieku substancji gaszącej,
 • była używana,
 • pojawiają się wątpliwości związane z jej sprawnością,
 • należy przeprowadzić dodatkową legalizację.

Uszkodzona gaśnica może zostać naprawiona, a tylko w pełni sprawna będzie skuteczna w działaniu w razie wystąpienia pożaru. Jeżeli chcesz wiedzieć, kiedy należy wykonać legalizację gaśnicy, czy Twój obiekt spełnia wymogi odnośnie wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy lub masz jakieś wątpliwości lub pytania odnośnie gaśnic – skontaktuj się z nami!

Firma Fairo z siedzibą w Warszawie jest do Twojej dyspozycji! Posiadamy niezbędne doświadczenie w zakresie konserwacji i legalizacji gaśnic. Działamy profesjonalnie, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zastosowaniem najbardziej optymalnych rozwiązań, a nasze usługi są dostępne w konkurencyjnych cenach.

Sprawna gaśnica użyta we właściwy sposób może skutecznie ugasić pożar w początkowej fazie rozwoju, co zmniejsza ryzyko rozwoju pożaru i wystąpienia poważnych strat w Twoim budynku. Dlatego tak ważne jest poddawanie ich okresowym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym.

Czynności konserwacyjne sprzętu ppoż. powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na rok. Obowiązek ten nakłada na właścicieli, zarządców oraz użytkowników obiektów rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zgodnie z §6 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, obiekty powinny być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, czyli gaśnice przenośne lub przewoźne, a ich rodzaj powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Podstawowym wymogiem, według którego dobieramy ilość gaśnic jest: jedna jednostka masy środka gaśniczego, czyli 2 kg lub 3 dm3 zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionym stałym urządzeniem gaśniczym: 

 • zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III, lub ZL V, 
 • produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2, 
 • zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem oraz na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, a w szczególności: 
 • przy wejściach do budynków, 
 • na klatkach schodowych, 
 • na korytarzach, 
 • przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz, 
 • w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła jak piece, grzejniki, 
 • w obiektach wielokondygnacyjnych – w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione poniższe warunki: – do gaśnicy powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m, – odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliżej gaśnic nie powinna być większa niż 30 m. Jeśli jesteś zainteresowany przeszkoleniem personelu z zakresu użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych zapraszamy do kontaktu!

Legalizacja gaśnic Warszawa – Fairo – masz wątpliwości lub pytania? Skontaktuj się z nami!