System DSO – Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Firma Fairo posiada niezbędne doświadczenie w zakresie projektowania, wykonawstwa i serwisu urządzeń ppoż. na terenie Warszawy i okolic.

Potrzebujesz przeglądu, projektu lub Twój budynek wymaga wyposażenia w dźwiękowy system ostrzegawczy? Zgłoś się do nas!

Na zlecenie wykonamy:

 • przegląd systemu DSO;
 • projekt systemu DSO;
 • wykonawstwo systemu DSO.

Dowiedz się więcej

Do głównych zadań systemu DSO należą ogłaszanie komunikatów ewakuacyjnych oraz kierowanie
przebiegiem ewakuacji. Jest to możliwe poprzez automatyczne emitowanie nagranych sygnałów lub
przekazywanie komunikatów głosowych przez operatora np. na potrzeby prowadzonej akcji
ratowniczej. W tym celu, system DSO współpracuje z centralą systemu sygnalizacji pożarowej.


Do głównych elementów systemu DSO należą:

 • centrala wraz z podłączonym mikrofonem do nadawania komunikatów;
 • linie z zamontowanymi głośnikami systemu, które przekazują komunikaty na poszczególne
  części budynku wraz z modułami kontrolnymi.

Wymóg stosowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO został ujęty w rozporządzeniu
MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719). Zgodnie z rozporządzeniem, obowiązek
stosowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego dotyczy następujących budynków:

 • budynków handlowych i wystawowych, które kwalifikują się do kategorii ZL I, z podziałem na
  jednokondygnacyjne o powierzchni przekraczającej 8000 m2 i wielokondygnacyjne mające
  powierzchnię większą niż 5000 m2,
 • sal służących celom widowiskowym i sportowym, gdzie występuje ponad 1500 miejsc dla
  publiczności,
 • kin i teatrów o pojemności ponad 600 miejsc,
 • szpitali i sanatoriów posiadających więcej niż 200 łóżek – w tym przypadku nie bierze się pod
  uwagę łóżek w salach intensywnej opieki medycznej, salach operacyjnych i salach z chorymi,
 • budynków użyteczności publicznej zaliczanych do grupy wysokości wysokich lub
  wysokościowych,
 • budynków zamieszkania zbiorowego w grupie wysokich lub wysokościowych lub też innych
  wysokości jeśli posiadają więcej niż 200 miejsc noclegowych,
 • stacji metra i stacji kolei podziemnej,
 • dworców i portów, gdzie może przebywać jednocześnie więcej niż 500 osób.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych
przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W tym przypadku, warto zwrócić uwagę na
wydane w 2017 r. wytyczne Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 'W-
0004:2017" odnoszące się do konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Przegląd DSO można podzielić na kilka kategorii:

 • przeglądy tygodniowe – Dotyczy to w szczególności obiektów rozległych o dużej liczbie
  elementów systemu. Ten rodzaj testów powinien być przeprowadzany przez obsługę obiektu.
  Przeprowadzenie kontroli powinno obejmować sprawdzenie, czy emitowane komunikaty
  głosowe, po uruchomieniu DSO przez system sygnalizacji pożarowej, emitowane są we
  właściwej strefie. Należy sprawdzić prawidłowość działania mikrofonu strażaka, w tym także
  wyboru odpowiednich stref.
 • przeglądy kwartalne – należy zweryfikować, czy nie uległy zmianie układy pomieszczeń.
  Zmiany takie mogą spowodować wzrost hałasu i może być konieczne zainstalowanie
  dodatkowych głośników. Należy sprawdzić, czy komunikaty nadawane są do odpowiednich
  stref po wywołaniu alarmu w centrali systemu przeciwpożarowego. Należy sprawdzić
 • zrozumiałość komunikatów oraz zmierzyć poziomy ciśnienia akustycznego, odnotować je w
  książce eksploatacji i porównać z poprzednimi wynikami. Sprawdzenia wymagają regulatory
  głośności oraz po otrzymaniu sygnału czas przejścia w stan alarmu, który nie powinien
  przekraczać 3 sekund. Przy każdym przeglądzie kwartalnym należy sprawdzić co najmniej
  25% głośników.
 • przeglądy roczne – w ramach których wykonywane są czynności opisane dla przeglądów
  kwartalnych oraz dodatkowe. Wymagane jest sprawdzenie działania funkcji stopniowej
  ewakuacji. Opcja ta umożliwia nadawanie różnych komunikatów do różnych stref, co pozwala
  na przeprowadzenie ewakuacji w kilku etapach. Najpierw dla osób najbardziej zagrożonych i
  narażonych na niebezpieczeństwo związane z pożarem, a dopiero później dla dalszych części
  budynku. Konserwator systemu musi sprawdzić czy w ciągu 12 miesięcy zostało wykonane
  ćwiczenie obsługi centrali, w tym przekazywania komunikatów z wykorzystaniem mikrofonu
  strażaka. W ciągu roku, należy sprawdzić wszystkie elementy systemu (100% głośników).

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę i doświadczenie niezbędne do realizowania usług na wysokim
poziomie. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie z troską o spełnienie wszystkich jego
potrzeb. Nasze działania są zgodne z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. Na bieżąco
aktualizujemy swoją wiedzę, aby móc zapewniać naszym klientom bezpieczeństwo i komfort podczas
przebywania w obiektach wymagających zastosowania odpowiednich działań chroniących przed
niebezpieczeństwami. Zapraszamy do kontaktu.