Instalacja hydrantów

Firma Fairo posiada niezbędne doświadczenie w zakresie projektowania, wykonawstwa i serwisu urządzeń ppoż. na terenie Warszawy i okolic.

Potrzebujesz przeglądu, projektu lub Twój budynek wymaga wyposażenia w instalację hydrantową? Zgłoś się do nas!

Dowiedz się więcej

Instalacja hydrantowa wewnętrzna stanowi bardzo istotny element ochrony przeciwpożarowej w
budynku. Hydranty wewnętrzne to urządzenia przeciwpożarowe, których głównym zadaniem jest
pobór wody w celu gaszenia pożarów przez użytkowników danego budynku. Do głównych
elementów hydrantu wewnętrznego należą: zawór odcinający (ręczny lub automatyczny), węża
(płaskoskładanego lub półsztywnego) oraz prądownicy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) hydranty
wewnętrzne są urządzeniem przeciwpożarowym. Ich głównym zadaniem jest pobór wody w celu
gaszenia pożarów przez użytkowników danego budynku.

W nawiązaniu do powyższego rozporządzenia wyróżniamy następujące rodzaje hydrantów
wewnętrznych:

 • hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm i 33 mm,
  zwane dalej odpowiednio “hydrantem 25” i “hydrantem 33”;
  hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm, zwany
  dalej “hydrantem”;
 • zawór hydrantowy, zwany dalej “zaworem 52”, bez wyposażenia w wąż pożarniczy.

 

Należy pamiętać, iż instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna być wykonana zgodnie z
projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (rzeczoznawca
ds.ppoż).

W tym przypadku po raz kolejny musimy odnieść się do hydranty Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.), które określa
jaki typ hydrantu wewnętrznego należy zastosować w konkretnym obiekcie:

 

Hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrożenia ludzi ZL:

 • na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji
  obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną
  do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV;
 • na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego:
 • w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii
  zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V,
 • w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:
  –    o powierzchni przekraczającej 200 m2 w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to
  strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację
  nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy
  powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1000m2,
  –    o powierzchni przekraczającej 1 000 m2 w budynku niskim.

 

Hydranty 33 muszą być stosowane w garażu:

 • jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
 • wielokondygnacyjny.

 

Hydranty 52 muszą być stosowane:

 • w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego
  przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni
  przekraczającej 200 m2;
 • w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego
  nieprzekraczającej 500 MJ/m2, w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni
  przekraczającej 100 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1 000 MJ/m2;
 • przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej
  200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego
  przekraczającej 500 MJ/m2, usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii
  zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
  znajdującej się w budynku niskim albo średniowysokim;
 • w strefach pożarowych, o których mowa w  pkt 1 (hydranty 52), i przy wejściu do
  pomieszczeń magazynowych lub technicznych, o których wyżej,
  dopuszcza się stosowanie hydrantów 33, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego w tych strefach
  i tych pomieszczeniach magazynowych lub technicznych nie przekracza 1 000 MJ/m2.
 • zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w
  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych
  w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego miejsce przetaczania amoniaku z cystern do
  amoniakalnej instalacji chłodniczej wyposaża się w nie mniej niż dwa hydranty pożarowe o
  średnicy 52 mm, wyposażone w prądownice wodne, umożliwiające wytworzenie mgły
  wodnej.

Przeglądy i konserwacja powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i
umiejętności. Czynności konserwacyjne należy wykonywać raz do roku lub w przypadku stwierdzenia
uszkodzenia. Węże hydrantowe, które stosowane są w instalacji hydrantowej, należy podawać
obowiązkowej próbie ciśnieniowej w zakresie wytrzymałości na maksymalne ciśnienie robocze co 5
lat. W trakcie kontroli wąż hydrantu powinien zostać w całości rozwinięty, a hydrant powinien
znajdować się pod ciśnieniem. Firma Fairo, posiada doświadczenie w przeglądach instalacji hydrantów wewnętrznych jak i zewnętrznych. Dzięki stałej współpracy z wiodącymi producentami
hydrantów, możemy zaoferować najwyższą jakość świadczonych usług i konkurencyjne ceny.

 

Sama procedura sprawdzenia powinna odbywać się według poniższych wytycznych:

 • hydrant spełnia wymaganą wydajność i ciśnienie na podstawie pomiarów;
 • miernik ciśnienia pracuje prawidłowo i wskazuje prawidłowe wartości ciśnienia;
 • odcinek węża hydrantowego nie jest uszkodzony, pęknięty lub zniekształcony. W sytuacji
  stwierdzenia uszkodzeń wąż należy poddać próbie ciśnieniowej lub wymienić na nowy.
 • elementy składowe węża tj. zaciski lub taśmowanie są odpowiedniego rodzaju i prawidłowo
  zaciśnięte,
 • zwijadło węża pracuje bez oporów w każdym kierunku
 • zawór odcinający jest prawidłowy oraz czy jego działanie jest właściwe,
 • przewód rurowy jest prawidłowy tzn. w obrębie odcinków elastycznych nie ma oznak zużycia,
 • w przypadku hydrantów wyposażonych w szafkę, czy nie jest uszkodzona i czy drzwiczki
  otwierają się w sposób prawidłowy,
 • hydrant nie posiada widocznych uszkodzeń w postaci korozji i przecieków, nie jest
  zastawiony;
 • instrukcje obsługi pozwalają na łatwe odczytanie ich treści i nie są zanieczyszczone;
 • miejsce w którym znajduje się urządzenie jest odpowiednio oznakowane;
 • hydrant jest prawidłowo i stabilnie zamontowany do ściany;
 • wyposażenie w prądownicę prawidłowego typu;
 • ocena pracy prowadnic węża i ich mocowania;
 • po wykonanym przeglądzie należy pozostawić hydrant w gotowości do użycia;
 • w przypadku potrzeby wykonania napraw należy oznakować hydrant jako “uszkodzony” i
  powiadomić o tym użytkownika obiektu.

 

Warto pamiętać, iż instalacja hydrantów wewnętrznych powinna zapewniać możliwość
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z:

 • jednego hydrantu wewnętrznego w budynku niskim lub średniowysokim, jeżeli powierzchnia
  strefy pożarowej nie przekracza 500m2
 • dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub dwóch sąsiednich zaworów 52 w budynkach
  niewymienionych w pkt. 1) i 3) oraz w budynku wysokim z jedną klatką schodową
 • czterech sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub zaworów 52:
  – w budynku wysokim i wysokościowym na kondygnacjach podziemnych i kondygnacjach
  położonych na wysokości powyżej 25m
  – w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego
  przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 3000 m2

W przypadku instalacji hydrantowej należy również pamiętać o sprawdzeniu hydrantów
zewnętrznych, które powinny zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg
pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1030) zapewnić odpowiednią wydajność podczas poboru wody, która
jest przeznaczona do działań prowadzonych przez Straż Pożarną w trakcie zagrożenia. Powyższe
rozporządzenie wskazuje, aby hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być co najmniej raz w
roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.


Coroczny przegląd i konserwacja hydrantu zewnętrznego powinna polegać na:

 • wzrokowej kontroli zewnętrznej hydrantu podziemnego i nadziemnego
 • uruchomieniu hydrantu, a następnie przepłukaniu komory i stojaka hydrantowego,
 • wykonaniu pomiarów ciśnień statycznych i dynamicznych,
 • sprawdzeniu prawidłowości działania odwodnienia,
 • kontrola zasuwy

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę i doświadczenie niezbędne do realizowania usług na wysokim
poziomie. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie z troską o spełnienie wszystkich jego
potrzeb. Nasze działania są zgodne z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. Na bieżąco
aktualizujemy swoją wiedzę, aby móc zapewniać naszym klientom bezpieczeństwo i komfort podczas
przebywania w obiektach wymagających zastosowania odpowiednich działań chroniących przed
niebezpieczeństwami. Zapraszamy do kontaktu.

Instalacja tryskaczowa

Firma Fairo posiada niezbędne doświadczenie w zakresie projektowania, wykonawstwa i serwisu urządzeń ppoż. na terenie Warszawy i okolic.

Potrzebujesz przeglądu, projektu lub Twój budynek wymaga wyposażenia w instalację tryskaczową? Zgłoś się do nas!

Na zlecenie wykonamy:

 • projekt instalacji tryskaczowej;
 • wykonawstwo instalacji tryskaczowej;
 • przegląd pompowni, przegląd instalacji tryskaczowej.

Dowiedz się więcej

Najbardziej popularnymi Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi (w skrócie SUG) są instalacje wodne.
Główną grupą takich instalacji są systemy tryskaczowe. Instalacje tryskaczowe to na stałe
zamontowane, automatyczne urządzenia gaśnicze. Urządzenia te przeznaczone są do gaszenia
pożaru, do którego środek gaśniczy (woda) podawany jest ze stałych źródeł zasilania, trwale
połączonych z urządzeniami. Instalacje tryskaczowe są samoczynnym systemem gaśniczym, który
wykrywa moment powstania pożaru, przesyła informację do systemu sterowania i automatycznie
rozpoczyna proces gaszenia wodą. Stosowana jest tu zasada selektywnego gaszenia, tzn. że
aktywowane są jedynie te tryskacze , które znajdują się bezpośrednio w obszarze ogniska pożaru. Po
akcji gaśniczej, instalacja tryskaczowa szybko, może osiągnąć ponowną gotowość operacyjną.

Zainstalowany i przygotowany do zadziałania tryskacz jest zamknięty poprzez szklaną ampułkę, która
wypełniona jest kolorową cieczą. Pod wpływem wzrostu temperatury otoczenia, zawarta w ampułce
ciecz doprowadza do jej rozerwania i tym samym doprowadza do wypływu znajdującej się w rurach
wody. Woda gaśnicza, znajdująca się w instalacji pod ciśnieniem, trafia na deflektor tryskacza, który
rozprowadza ją równomiernie nad ogniskiem pożaru. Zastosowanie technologii tryskaczowej, już przy
kilku tryskaczach jest w stanie ugasić pożar, ograniczając tym samym szkody do minimum. Po ugaszeniu pożaru, przed ponownym przygotowaniem instalacji do pracy należy otwarty tryskacz wymienić na nowy.
Instalacje tryskaczowe można podzielić na trzy kategorie:

 • Systemy mokre – w których to woda pod odpowiednim ciśnieniem znajduje się w rurach
  przez cały czas. Systemy mokre są stosowane w pomieszczeniach o dodatniej temperaturze
  otoczenia, ze względu na możliwość zamarznięcia wody w rurach pod wpływem temperatury.
  W związku z czym są one najczęściej stosowane np. centrach handlowych, hotelach, halach
  magazynowych, biurowcach.
 • Systemy suche – rurociągi tego typu instalacji wypełniane są sprężonym powietrzem lub
  azotem. Najważniejszym elementem systemu jest stanowisko kontrolno-alarmowe, które po
  wykryciu spadku ciśnienia uruchamia pompę instalacji i doprowadza wodę do źródła
  zagrożenia. Tego typu systemu stosuje się w pomieszczeniach w których mogą pojawiać się
  ujemne temperatury np. chłodnie, garaże podziemne;
 • Systemy podwójnego zadziałania – są to wstępnie sterowane instalacje suche. System
  składa się z centralki, która podłączona jest do tryskaczy podwójnego bezpieczeństwa.
  System gaszenia zostaje uruchomiony w przypadku zadziałania dwóch tryskaczy, co pozwala
  na wyeliminowania błędnego zadziałania systemu. Tego typu systemy znajdują zastosowanie
  w pomieszczeniach, w których istnieje potrzeba zminimalizowania wystąpienia
  przypadkowego zalania np. serwerownie, archiwa, biblioteki.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym
pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń
przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Stosowanie stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych jest wymagane w:

 • budynkach handlowych lub wystawowych;
 • jednokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL
  I o powierzchni powyżej 8 000 m2;
 • wielokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL
  I o powierzchni powyżej 5 000 m2;
 • w budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 600;
 • budynkach użyteczności publicznej wysokościowych;
 • budynkach zamieszkania zbiorowego wysokościowych.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę i doświadczenie niezbędne do realizowania usług na wysokim
poziomie. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie z troską o spełnienie wszystkich jego
potrzeb. Nasze działania są zgodne z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. Na bieżąco
aktualizujemy swoją wiedzę, aby móc zapewniać naszym klientom bezpieczeństwo i komfort podczas
przebywania w obiektach wymagających zastosowania odpowiednich działań chroniących przed
niebezpieczeństwami. Zapraszamy do kontaktu.

Pompownia przeciwpożarowa

Co to jest pompownia PPOŻ?

Pompownia PPOŻ to wydzielone pomieszczenie, w którym umieszcza się pompy pożarowe i inny sprzęt wykorzystywany w instalacjach gaśniczych. Może on zasilać hydranty wewnętrzne lub zewnętrzne, instalacje tryskaczowe bądź pionowe instalacje gaśnicze. Pompownia przeciwpożarowa może być odrębnym budynkiem, budynkiem przylegającym do ochranianego lub pomieszczeniem wydzielonym w samym budynku chronionym. W  dwóch ostatnich przypadkach bardzo ważne jest jednak, aby pomieszczenie pompowni przeciwpożarowej miało bezpośredni dostęp z zewnątrz. Zgodnie z przepisami PPOŻ, pompownia musi mieć odporność ogniową wyliczoną na minimum 60 minut.

Pompownia tryskaczowa – jak ją zaprojektować?

Bezpieczna pompownia tryskaczowa powinna znajdować się możliwie jak najbliżej zbiornika wody. W idealnej sytuacji jedna ściana stanowi zarazem ścianę pompowni i zbiornika.

Pompownia przeciwpożarowa Warszawa – dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

Firma Fairo to zespół fachowców, którzy doskonale znają  zasady budowy instalacji PPOŻ, dostosowują się w swojej codziennej pracy do obowiązujących przepisów i przygotowują nowoczesne projekty dopasowane do charakteru konkretnego obiektu. Wykonujemy kompleksowe przeglądy pompowni przeciwpożarowych w Warszawie.

Zależy Ci na bezpieczeństwie przeciwpożarowym? Nasza ekipa bardzo dokładnie:

 • sprawdzi pomieszczenie pompowni,
 • oceni, czy pompa PPOŻ oraz inne urządzenia prawidłowo działają, a dostęp do zbiornika wody nie jest utrudniony.