Operat przeciwpożarowy

Dla jakiego składowiska potrzebny jest operat przeciwpożarowy? Na co należy zwrócić uwagę przy opracowywaniu operatu?

Firma Fairo tworzy kompletne operaty przeciwpożarowe dla składowisk odpadów, które dają możliwość ubiegania się o zezwolenie na gromadzenie lub przetwarzanie odpadów w interesującej nas lokalizacji. Dzięki naszemu doświadczeniu bez problemu uzyskasz pozytywne postanowienie Państwowej Straży Pożarnej, gdyż każdy opracowywany przez nasz dokument jest tworzony w sposób profesjonalny, zgodny z przepisami, a także jest tworzony przez specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem..

Dowiedz się więcej

Operat przeciwpożarowy to dokument określający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu bądź jego części lub innego miejsca, w którym magazynowane są odpady. Warunki te powinny być uzgodnione z właściwym miejscowo Komendantem Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z art. 42 ust. 4b Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730) należy go dołączyć do
wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów. We wspomnianej powyżej ustawie, operat przeciwpożarowy występuje jako dokument stanowiący integralną część wniosków, które należy złożyć, ubiegając się o:

 • zezwolenie na zbieranie odpadów;
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów – uwzględniające ich zbieranie lub przetwarzanie.

Obowiązek opracowania operatu przeciwpożarowego spoczywa zatem na przedsiębiorcach
ubiegających się o wydanie wyżej wymienionych zezwoleń.

 • Ustawodawca dokładnie sprecyzował zawartość operatu przeciwpożarowego, a w tym wszelkie zagadnienia oraz wymogi formalne, które dokument ten powinien spełniać. Operaty ppoż powinny
  uwzględniać:
 • informacje formalno-prawne – m.in. przedmiot i cel tworzenia dokumentu, wskazanie osoby
  opracowującej operat przeciwpożarowy wraz z uwzględnieniem jej kwalifikacji, podstawy
  prawne, adres podmiotu i podstawowy zakres jego działalności, rodzaj i masę odpadów, a także miejsce ich przetwarzania i magazynowania czy określenie ilości odpadów
  niebezpiecznych;
 • informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej – m.in. warunki ochrony, warunki
  techniczne, charakterystykę procesu technologicznego, sposoby postępowania na wypadek pożaru, zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • opinię o instalacjach, obiektach budowlanych lub ich częściach, a także innych miejscach, w
  których zbierane, magazynowane lub przetwarzane są odpady, potwierdzającą spełnienie
  wymagań warunków ochrony przeciwpożarowej oraz wskazanie ewentualnych warunków,
  które są niezbędne do spełnienia niezbędnych w tym zakresie wymagań.

Do operatu przeciwpożarowego należy dołączyć również:

 • wniosek,
 • dokumenty poświadczające uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów lub na
  zastosowanie alternatywnych rozwiązań w stosunku do warunków ochrony przeciwpożarowej (jeśli takie były realizowane),
 • kopie decyzji udzielających zezwoleń na zbieranie, wytwarzanie lub przetwarzanie odpadów bądź kopie wniosków do wydających zezwolenia lub decyzje organów.

Instalacje, obiekty budowlane i inne miejsca, w których zbierane i przetwarzane są odpady, powinny być zaprojektowane, wykonane oraz uruchamiane w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko
wystąpienia pożaru. W przypadku jego ewentualnego pojawienia się powinny z kolei zapewniać ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu, również na sąsiadujące obiekty oraz tereny przyległe, możliwość ewakuacji zagrożonych pożarem osób, możliwie najdłuższe zachowanie nośności konstrukcji, a także zachowanie zasad bezpieczeństwa ratowników. Mając na uwadze wszystkie te wymagania i obowiązujące prawnie przepisy, tworzymy operaty ppoż, które zawierają niezbędne informacje na temat warunków ochrony przeciwpożarowej.