Ocena zagrożenia wybuchem

Kiedy należy opracować ocenę zagrożenia wybuchem? Co powinien zawierać ten dokument?

Firma Fairo posiada niezbędne doświadczenie w opracowywaniu oceny zagrożenia wybuchem, w której to, na bazie obliczeń, wskazujemy pomieszczenia i strefy zagrożone oraz potencjalne źródła wybuchu.

Dowiedz się więcej

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których prowadzone są procesy technologiczne z
użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe zobowiązani są do przeprowadzenia Oceny Zagrożenia Wybuchem. Obowiązek ten wynika z § 37 rozporządzenia MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  W praktyce, ocenę zagrożenia wybuchem wykonuje się we wszelkich zakładach, w których w procesie produkcyjnym stosowane są materiały o właściwościach palnych bądź wybuchowych. Ocena dotyczy również przedsiębiorstw, w których substancje łatwopalne uwalniane są z pracujących urządzeń, systemów ochronnych czy gotowych wyrobów.

Analiza oceny zagrożenia wybuchem skupia się na strefach zagrożonych oraz czynnikach, mogących
doprowadzić do zapłonu i wybuchu – największe zagrożenie stanowią wszelkie substancje, dynamicznie spalające się w powietrzu, podczas zapłonu których powstaje samopodtrzymujący się płomień.

Ocena zagrożenia wybuchem jest elementem Oceny Ryzyka Wybuchu i obejmuje:

  • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem;
  • wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref
    zagrożenia wybuchem;
  • opracowanie graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej;
  • wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon w strefach zagrożonych wybuchem.

Przeprowadzana przez nas ocena zagrożenia wybuchem skutkuje precyzyjnym wskazaniem wszelkich
miejsc podwyższonego ryzyka, co w konsekwencji umożliwia dobranie odpowiednich procedur
zabezpieczających, minimalizujących ryzyko wybuchu.