Scenariusz pożarowy

Kiedy należy wdrożyć scenariusz pożarowy? Co powinien zawierać scenariusz pożarowy?

Opracowanie Scenariusza Pożarowego odbywa się w toku wzajemnej współpracy projektanta i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Określa to §5.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Dowiedz się więcej

Wymóg posiadania dla danego obiektu scenariusza pożarowego, został określony w §5. ust 1. pkt 3 i
dotyczy bezpośrednio jedynie obiektu budowlanego objętego obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej. W praktyce dla pozostałych obiektów na etapie projektu budowlanego, scenariusz nie musi przybrać formy pisemnej, poza ewentualnym wprowadzeniem, przez rzeczoznawcę, uwag do uzgodnienia projektu.

Dla obiektów innych niż obiekty budowlane objęte obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, podczas czynności kontrolnych PSP, brak jest podstawy prawnej do stawiania wymogu przedłożenia scenariusza. Obowiązek taki powstaje, jedynie w przypadku, gdy rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w uzgodnieniu projektu budowlanego, zastrzegł taką konieczność.

Zgodnie z definicją przyjętą w powyższym rozporządzeniu, scenariusz pożarowy to opis sekwencji
możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia lub
obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający
przede wszystkim:

 • sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków
  zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych, oraz ich
  współdziałanie i oddziaływanie na siebie;
 • rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych
  zabezpieczeń.”

Scenariusz rozwoju zdarzeń podczas pożaru, musi zawierać informacje o ochronie pożarowej, a przede wszystkim o doborze odpowiednich urządzeń (zgodnych z przepisami) wraz z analizą potencjalnych zagrożeń. Za jego wykonanie odpowiada projektant lub współpracujący z nim rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Scenariusz powinien powstać na etapie projektu budowlanego.

Zgodnie z powyższym scenariusz ma za zadanie określić:

 • podstawowe zasady współdziałania urządzeń przeciwpożarowych z innymi instalacjami,
 • zasady sterowań, jakie powinny być wykonane po wykryciu pożaru przez centralkę pożarową
  lub system zarządzania bezpieczeństwem,
 • podstawowe procedury postępowania podczas zdarzeń noszących znamiona pożaru;
 • algorytm sterowania instalacji i urządzeń przeciwpożarowych (w tym określenie wzajemnych
  relacji pomiędzy działaniami poszczególnych systemów i urządzeń, wyznaczenie
  dopuszczalnych czasów opóźnień dla poszczególnych sygnałów i urządzeń).