Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Czym różni się dokument zabezpieczenia przed wybuchem od oceny zagrożenia wybuchem?
Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) to kompletny, a zarazem najważniejszy dokument jaki w świetle obowiązującego prawa polskiego i europejskiego (dyrektywa ATEX Users) powinien posiadać każdy zakład, na terenie którego występuje zagrożenie wystąpienia niekontrolowanego wybuchu, wywołanego obecnością palnych i wybuchowych pyłów, par, palnych cieczy, gazów, mgieł i mieszanin hybrydowych. Z dokumentu tego musi wynikać, miedzy innymi, procedura zabezpieczenia stanowiska pracy i jego bezpiecznego użytkowania w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia – kluczowymi elementami DZPW są zalecenia, które stanowią wyznacznik dalszych działań. Ocena zagrożenia wybuchem określa wyłącznie czy w budynku występują strefy zagrożone wybuchem.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje dotyczące konieczności opracowania oraz szczegółowego zakresu
Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (zwanym również DZPW lub dokument Atex) zostały
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, 2010 r. poz. 931). Opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem  dla stanowisk pracy powinno być wykonane przed rozpoczęciem pracy. Ponadto powinno być poddane aktualizacji lub przeglądowi w przypadku, gdy miejsce pracy, urządzenia do wykonywania pracy lub organizacja pracy zostały zasadniczo zmienione, rozbudowane lub przekształcone. Pracodawca może połączyć istniejące oceny ryzyka, dokumenty lub inne równoważne sprawozdania i włączyć je do dokumentu dotyczącego ochrony przeciwwybuchowej.