Nadzory przeciwpożarowe

Potrzebujesz nadzoru nad sprawami związanymi z ochroną przeciwpożarową w swoim budynku?

Nie wiesz jakiej dokumentacji i jakich przeglądów wymaga Twój budynek? Jakie wymagania przeciwpożarowe powinien spełnić nowy najemca w budynku?

Zapewnimy Ci pełne wsparcie i kontrole w postaci nadzorów przeciwpożarowych. Nasza firma pomaga właścicielom i administratorom obiektów zapewnić stale najwyższy poziom bezpieczeństwa. W ramach współpracy, oferujemy stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym obiektów.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty? Wiele firm związanych z rynkiem nieruchomości (zarządzenie, obsługa nieruchomości) zupełnie pomija w swojej ofercie aspekt związany z bezpieczeństwem pożarowym. Posiadanie firmy, która kompleksowo poprowadzi sprawy związane z ochroną przeciwpożarową w obiektach należących do Twojej firmy może pomóc Ci znacząco wyróżnić się na tle konkurencji, a także w znaczący sposób rozszerzyć portfolio świadczonych usług.

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami!

Dowiedz się więcej

Do każdego obiektu pod kątem oferowania nadzorów przeciwpożarowych podchodzimy
indywidualnie.

W ramach nadzorów firma Fairo oferuje:

 • kompleksowy nadzór nad obiektem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego;
 • dokonywanie analizy i oceny zagrożenia pożarowego budynku, ze szczególnym
  uwzględnieniem możliwości powstania pożaru oraz skutecznej ewakuacji ludzi;
 • weryfikacja dokumentacji z wykonanych przeglądów technicznych i czynności
  konserwacyjnych urządzeń i instalacji p.poż. oraz innej związanej z ochroną
  przeciwpożarową;
 • merytoryczny nadzór nad przeglądami, badaniami i konserwacją urządzeń
  przeciwpożarowych prowadzonymi przez firmy serwisowe lub wykonywanie przeglądów,
  badań i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych;
 • sprawdzanie dokumentacji z wykonanych przeglądów technicznych i pomiarów instalacji
  elektrycznej i odgromowej, a związanych z instalacjami pożarowymi;
 • aktualizacja dokumentu scenariusza pożarowego na podstawie m.in. zmian aranżacyjnych;
 • aktualizacja dokumentu planu/ów ewakuacji oraz oznakowania p.poż na podstawie m.in.
  zmian aranżacyjnych;
 • ocena bieżącego funkcjonowania nieruchomości oraz systemów i urządzeń
  przeciwpożarowych:
  – system sygnalizacji pożaru
  – dźwiękowy system ostrzegawczy
  – urządzenia oddymiające
  – przeciwpożarowe klapy odcinające
  – drzwi przeciwpożarowe
  – instalacje oświetlenia ewakuacyjnego
  – hydranty, zawory i zestawy hydroforowe/hydrantowe
  – gaśnice
  – inne urządzenia i instalacje p.poż.
  – drożność i dostęp do dróg i wyjść ewakuacyjnych
  – wyposażenie wyjść ewakuacyjnych w kontrolę dostępu
  – zabezpieczenia przejść instalacyjnych
 • nadzór nad prawidłowym rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego w
  nieruchomości;
 • nadzór nad prawidłowym rozmieszczeniem znaków bezpieczeństwa (ewakuacyjne, ochrony
  p.poż., techniczne środki p.poż.);
 • nadzór merytoryczny (w zakresie p.poż.) nad przeprowadzeniem prawidłowych i regularnych
  przeglądów instalacji (wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej) i urządzeń przeciwpożarowych
  wymagany odrębnymi przepisami;
 • opiniowanie i nadzór nad realizacją zgłoszonych przez Zleceniodawcę prac pożarowo
  niebezpiecznych;
 • sprawdzenie przestrzegania przepisów p.poż. przez pracowników Podwykonawców,
  Właściciela oraz Najemców (znajomość postanowień i procedur zawartych w Instrukcji
  Bezpieczeństwa Pożarowego, rozmieszczenia gaśnic i znaków bezpieczeństwa, umieszczenia
  instrukcji postępowania n/w pożaru, sposobu składowania towarów i materiałów,
  stosowanych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz);
 • opracowywanie i kontrola aktualności Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz jej
  systematyczna aktualizacja po zmianach aranżacyjnych oraz innych w zakresie wymaganych
  przez przepisy prawa;
 • okresowe szkolenie wskazanych przez Najemców koordynatorów ćwiczeń ewakuacyjnych;
 • udział w kontrolach z Najemcami w celu wyjaśnienia kwestii dotyczących bezpieczeństwa
  pożarowego w nieruchomości;
 • opracowywanie założeń oraz czynne uczestnictwo w przeprowadzonym praktycznym
  sprawdzeniu organizacji oraz warunków ewakuacji z nieruchomości;
 • weryfikacja obowiązków Zleceniodawcy z zakresie próbnych ewakuacji i wskazywanie stref
  pożarowych, z których zgodnie z przepisami należy przeprowadzić ćwiczenia;
 • uczestnictwo w okresowych przeglądach technicznych nieruchomości wymaganych przez
  Prawo Budowlane;
 • prowadzenie instruktażu, szkolenia dla pracowników technicznych i ochrony mienia w
  zakresie realizacji nałożonych na nich obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
 • kompleksowe kontrole nieruchomości (w okresach w zależności od wymagań zleceniodawcy)
  oraz sporządzanie raportów z kontroli dotyczących bezpieczeństwa pożarowego
  nieruchomości wraz z dokumentacją zdjęciową stwierdzonych nieprawidłowości;
 • dodatkowe kontrole w zakresie prawidłowości zabezpieczeń p.poż na powierzchniach
  Najemców po dodatkowych zgłoszeniu potrzeby przez Zleceniodawcę;
 • sprawdzenie dojazdów pożarowych i dostępu do nieruchomości oraz zaopatrzenia w wodę;
 • sprawdzenie sposobu składowania materiałów łatwopalnych;
 • uczestniczenie w odbiorach aranżacji wydzielonych powierzchni i opiniowanie prac
  remontowych prowadzanych na poszczególnych częściach obiektu;
 • dostarczenie informacji na temat niezbędnych wydatków w zakresie zabezpieczeń p.poż. –
  planowanie budżetu;
 • opiniowanie i pomoc w wymaganych przez przepisy prawa uzgodnieniach dokumentacji
  projektowej, technicznej i budowlanej z Państwową Strażą Pożarną;
 • współpraca z Państwową Strażą Pożarną w zakresie profilaktyki pożarowej;
 • analizowanie wydanych decyzji PSP i innych organów kontroli zewnętrznej oraz pomoc przy
  realizowaniu zaleceń;
 • współpraca ze służbami mającymi wpływ na bezpieczeństwo nieruchomości – wewnętrznymi
  i zewnętrznymi;
 • inicjowanie wdrażania nowoczesnych systemów zabezpieczenia p.poż.;
 • prowadzenie informacji naukowo-technicznej w zakresie ochrony p.poż.;
 • ocena realizacji wewnętrznych zarządzeń z zakresu ochrony p.poż.;
 • zgłaszanie potrzeb i wniosków dotyczących usprawnienia ochrony p.poż. nieruchomości
 • w razie potrzeby, na zlecenie Zarządcy – obliczenia obciążenia ogniowego towarów
  składowanych przez najemców;
 • kontakt telefoniczny 24/7 w sprawach ochrony przeciwpożarowej dotyczących
  nieruchomości;
 • przeprowadzenia kontroli stanu dokumentów przeglądowych dla wszystkich instalacji p.poż.
  za okres 2 poprzednich lat;
 • uczestnictwo w naradach technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowywanie protokołów z dokonanych kontroli oraz harmonogramu przeglądów dla
  Zarządcy;
 • utrzymywanie i aktualizacja ujednoliconej dokumentacji wymaganej obowiązującymi
  przepisami (zasady postępowania w przypadku pożaru, rozporządzenia alarmowe, połączenia
  alarmowe ze służbami przeciwpożarowymi, procedury ewakuacji w razie pożaru itp.);