Close

LEGALIZACJA GAŚNIC WARSZAWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Twoje bezpieczeństwo naszym priorytetem

Legalizacja gaśnic

Kiedy należy wykonać legalizację gaśnicy? Czy Twój obiekt spełnia wymogi odnośnie wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy? Firma Fairo posiada niezbędne doświadczenie w zakresie projektowania, wykonawstwa i serwisu urządzeń ppoż. na terenie Warszawy i okolic. Potrzebujesz wyposażyć swój obiekt w gaśnic lub wykonać przegląd? Zgłoś się do nas! Na zlecenie wykonamy:
 • ⦁ przegląd gaśnic;
 • ⦁ wymianę środka gaśniczego;
 • ⦁ plan rozmieszczenia gaśnic
Ochrona przeciwpożarowa Warszawa

Podręczny sprzęt gaśniczy – dlaczego jest tak istotnym elementem ochrony przeciwpożarowej?

Sprawna gaśnica użyta we właściwy sposób może skutecznie ugasić pożar w początkowej fazie rozwoju, co zmniejsza ryzyko rozwoju pożaru i wystąpienia poważnych strat w Twoim budynku. Dlatego tak ważne jest poddawanie ich okresowym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym.

Przegląd gaśnic – jak często należy go wykonywać?

Czynności konserwacyjne sprzętu ppoż. powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na rok. Obowiązek ten nakłada na właścicieli, zarządców oraz użytkowników obiektów rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Jak odpowiednio dobrać i rozmieścić gaśnice?

Zgodnie z §6 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, obiekty powinny być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy, czyli gaśnice przenośne lub przewoźne, a ich rodzaj powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Podstawowym wymogiem, według którego dobieramy ilość gaśnic jest: jedna jednostka masy środka gaśniczego, czyli 2 kg lub 3 dm3 zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionym stałym urządzeniem gaśniczym:
 • ⦁ zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III, lub ZL V,
 • ⦁ produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
 • ⦁ zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem oraz na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.
Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, a w szczególności:
  • ⦁ przy wejściach do budynków,
  • ⦁ na klatkach schodowych,
  • ⦁ na korytarzach,
  • ⦁ przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,
  • ⦁ w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła jak piece, grzejniki,
  • ⦁ w obiektach wielokondygnacyjnych – w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.
Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione poniższe warunki:
 • – do gaśnicy powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m,
 • – odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliżej gaśnic nie powinna być większa niż 30 m. Jeśli jesteś zainteresowany przeszkoleniem personelu z zakresu użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych zapraszamy do kontaktu!


 • Przegląd gaśnic Warszawa – dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

  Posiadamy wykwalifikowaną kadrę i doświadczenie niezbędne do realizowania usług na wysokim poziomie. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie z troską o spełnienie wszystkich jego potrzeb. Nasze działania są zgodne z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. Na bieżąco aktualizujemy swoją wiedzę, aby móc zapewniać naszym klientom bezpieczeństwo i komfort podczas przebywania w obiektach wymagających zastosowania odpowiednich działań chroniących przed niebezpieczeństwami. Legalizacja gaśnic Warszawa – Fairo – masz wątpliwości lub pytania? Skontaktuj się z nami!
Legalizacja gaśnic Warszawa