Close

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Twoje bezpieczeństwo naszym priorytetem

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Twoje bezpieczeństwo naszym priorytetem

Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Czym jest i co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego? Czy ten dokument powinien znajdować się w Twoim obiekcie? Jeśli masz jakieś wątpliwości skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszystkie pytania i wycenimy opracowanie tego dokumentu dla Twojego budynku! Firma Fairo, posiada niezbędne doświadczenie w realizacji takich opracowań.

Czym jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

 

Jest to dokument, który zawiera najważniejsze informacje na temat ochrony przeciwpożarowej budynku. Instrukcja wprowadza i reguluje zasady związane obszarem bezpieczeństwa pożarowego i powinna być dostosowana do specyfiki Twojego budynku oraz użytkowników, którzy go użytkują.

 

Jakie obiekty wymagają opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

 

Przede wszystkim należą do nich budynki, których kubatura brutto przekracza 1000m3 (dla budynków inwentarskich kubatura brutto powinna przekraczać 1500m3), a także dla obiektów, które zawierają strefę zagrożenia wybuchem.

 

Dlaczego instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest tak istotnym dokumentem?

 

Przede wszystkim zawiera niezbędne plany obiektu, które uwzględniają warunki ewakuacji, podziały na strefy pożarowe czy wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe. Tego typu plany są wykorzystywane przede wszystkim przez Państwową Straż Pożarną w trakcie prowadzenia
i planowania działań ratowniczo-gaśniczych. Ponadto, zawarte w Instrukcji warunki ochrony przeciwpożarowej i prowadzenia prac remontowych ułatwiają właścicielowi nadzór nad najemcami obiektu.

 

Co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

 

Zgodnie z §6 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać następujące elementy:

⦁ warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
⦁ określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
⦁ sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
⦁ sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
⦁ warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
⦁ sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
⦁ zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
⦁ plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego.