Close

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Twoje bezpieczeństwo naszym priorytetem

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Twoje bezpieczeństwo naszym priorytetem

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Czy Twój budynek wymaga opracowania ekspertyzy? Planujesz zmianę sposobu użytkowania obiektu?

Odpowiemy na wszelkie wątpliwości, a także doradzimy czy dla Twojego obiektu, tego typu dokument jest niezbędny. Firma Fairo, posiada niezbędne doświadczenie w zakresie opracowywania ekspertyz technicznych stanu ochrony przeciwpożarowej, a także przy reprezentowaniu zleceniodawcy przed organami Państwowej Straży Pożarnej w trakcie jej uzgadniania z Komendantem PSP

Kiedy należy sporządzić ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej?

 

Przede wszystkim, głównym kryterium jest występowanie w budynku warunków zagrożenia życia, które najczęściej ze względów architektonicznych budynku są niemożliwe do usunięcia.
Warunki, o których mowa są ściśle związane z parametrami dróg ewakuacyjnych w budynku i są zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

⦁ szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
⦁ długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
⦁ występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:
– okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego,
– okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;
⦁ nie wydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;
⦁ przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określony;
⦁ brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.


Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż ekspertyza jest konieczna w przypadku, gdy ze względów konstrukcyjnych lub finansowych nie jesteśmy w stanie przebudować obiektu w taki sposób, aby dostosować go do obowiązujących przepisów. Dzięki opracowaniu ekspertyzy możemy spełnić wymagania przepisów w inny sposób niż określony w przepisach przeciwpożarowych.

 

Dlaczego warto opracować ekspertyzę ppoż.?

 

Przede wszystkim, kluczowym aspektem przemawiającym za opracowaniem ekspertyzy jest możliwość opracowania takich warunków zamiennych, które poprawią stan ochrony przeciwpożarowej w obiekcie bez konieczności całkowitej przebudowy obiektu. Świetnym przykładem tego typu działań jest brak spełnienia wymogów w zakresie wymiarów klatek schodowych służących do ewakuacji ludzi z budynku. W większości przypadków, przebudowa klatki schodowej w użytkowanym obiekcie wiązałoby się jego wyłączeniem z użytkowania, a także ogromnymi nakładami finansowymi lub po prostu brakiem możliwości wykonania tego typu działań.

 

W jakich trybach możemy opracować ekspertyzę?

 

Ekspertyzę ppoż. można opracowywać w trzech różnych trybach w zależności od problematyki występującej w danym obiekcie:
⦁ 2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445   w przypadku występowania warunków zagrożenia życia i zdrowia ludzi w budynku.
⦁ 1 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719)  w przypadku niezastosowania hydrantów, zaworów hydrantowych oraz zasilania tych instalacji w budynku.
⦁ 8 ust. 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r.. Nr 124, poz. 1030)  w przypadku braku lub niezapewnienia dojazdu pożarowego do budynku dla jednostek Straży Pożarnej.


Masz wątpliwości już pytania – skontaktuj się z nami!